காங்கிரஸின் நிலக்கரி ஊழல் - மறக்கமுடியுமா ?

காங்கிரஸின் நிலக்கரி ஊழல் - மறக்கமுடியுமா ?