செயற்கைக்கோள் அழிப்பு ஏவுகணை உருவானது காங் ஆட்சியிலா? விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன் பேட்டி.

செயற்கைக்கோள் அழிப்பு ஏவுகணை உருவானது காங் ஆட்சியிலா? விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன் பேட்டி.