சொகுசு இருக்கை வேண்டாம் , சாதாரண நாற்காலி போதும்..! காமராஜரை நினைவுபடுத்தும் மோடி.!