தென் மாநில சபரி மலை ஐயப்ப சேவா சமாஜத்தின் செயற் குழு

தென் மாநில சபரி மலை ஐயப்ப சேவா சமாஜத்தின் செயற் குழு

இன்று தென் மாநில சபரி மலை ஐயப்ப சேவா சமாஜத்தின் செயற் குழு தேனி மாவட்டம் தேவதானபட்டியில் மாநில தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது