பிரான்ஸ் நாட்டிற்க்கு சென்ற பாரத பிரதமரை வரவேற்ற பிரான்ஸ் நாட்டின் இஸ்லாமியர்கள்