பெரியார் சிலை பெரியார் சாலை இங்கே - சோழன் சிலை சோழன் சாலை எங்கே?

பெரியார் சிலை பெரியார் சாலை இங்கே - சோழன் சிலை சோழன் சாலை எங்கே?