யாரை காப்பாற்ற திமுக சாதிக் பாக்ஷவை கொன்றது?

யாரை காப்பாற்ற திமுக சாதிக் பாக்ஷவை  கொன்றது?