"ரபேல் விமான கொள்முதலில்"

"ரபேல் விமான கொள்முதலில்"

ரபேல் விமான கொள்முதலில் ஊழல் இல்லை என்று நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.